ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE HUISDIERENACADEMIE

PDF bestand: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE HUISDIERENACADEMIE

Inleiding:  Dit zijn de Algemene Voorwaarden die de Huisdierenacademie hanteert bij overeenkomsten met particuliere cursisten, en die allerlei zaken regelen die zich (mogelijk) kunnen voordoen, bv. het annuleren van de overeenkomst. Ze geven aan wat dan de rechten en plichten van de Huisdierenacademie en van de cursist zijn.  De Huisdierenacademie heeft als algemeen uitgangspunt dat (juridische) problemen binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid worden opgelost. De hieronder beschreven voorwaarden zijn “algemeen”. Is het in een bijzondere situatie niet redelijk of billijk dat de Huisdierenacademie zich hierop beroept, dan kan een cursist binnen een redelijke termijn een gemotiveerd verzoek doen om hier alsnog van af te wijken. de Huisdierenacademie zal het probleem dan nogmaals beoordelen. Onder cursist wordt verstaan: iedereen die een lezing, workshop, training of cursus volgt via de Huisdierenacademie.

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de algemene verkoopvoorwaarden 

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tussen de Huisdierenacademie en cursisten gesloten overeenkomst en door de Huisdierenacademie verstrekte offertes. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2  Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

Artikel 2 – Aanbiedingen en bedenkperiode 

2.1  Alle aanbiedingen van de Huisdierenacademie zijn vrijblijvend en hebben, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven, een geldigheidsduur van 30 dagen.

2.2  Een overeenkomst met de Huisdierenacademie komt tot stand door een vinkje te plaatsen bij “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.” bij het inschrijvings- of aanmeldingsformulier of nadat de Huisdierenacademie een schriftelijke bevestiging heeft gezonden aan de cursist. Naderhand gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen binden de Huisdierenacademie slechts indien deze door de Huisdierenacademie schriftelijk zijn bevestigd aan de cursist.

2.3  De cursist kan een overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken, vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. De Huisdierenacademie stelt hiervoor een formulier ter beschikking. Wanneer de start van de cursus plaats vindt binnen 14 dagen na inschrijving, dan kan de cursusplaats alleen gereserveerd worden als de deelnemer schriftelijk heeft afgezien van de bedenktijd. Indien dit voor u van toepassing is dan kunt u van de bedenktijd afzien door een vinkje te plaatsen bij “De les/lessen waarvoor ik mij nu inschrijf, start/starten binnen 14 dagen vanaf nu. Daarom zie ik af van de 14 dagen bedenktijd.” bij het inschrijvings- of aanmeldingsformulier.

Artikel 3 – Annulering in geval van onderwijsdiensten

3.1  Overeenkomsten kunnen door de cursist, ingeval van een overeenkomst op afstand na verloop van de bedenktijd als vermeld onder 2.3 van deze algemene voorwaarden slechts schriftelijk worden geannuleerd. De annulering is alleen geldig wanneer deze schriftelijk door ons is bevestigd.
• in de periode gelegen tussen 42 en 21 dagen voorafgaand aan de eerste onderwijsdatum tegen betaling van 25% van de overeengekomen vergoeding als annuleringskosten;
• in de periode gelegen tussen 21 dagen en 7 dagen voorafgaand aan de eerste onderwijsdatum tegen betaling van 50% van de overeengekomen vergoeding als annuleringskosten.

3.2  Wanneer de opdracht ingeval van een overeenkomst op afstand na verloop van de bedenktijd als vermeld onder 2.3 van deze algemene voorwaarden binnen 7 dagen voor of op de eerste onderwijsdatum wordt geannuleerd, wordt 100% van de overeengekomen vergoeding, vermeerderd met de eventueel daarover verschuldigde BTW als administratiekosten in rekening gebracht.

3.3  Ingeval de cursist na aanvang van de cursus deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de cursist geen recht op enige terugbetaling.

3.4  De Huisdierenacademie heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een cursist te weigeren, in welke gevallen de cursist recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan de Huisdierenacademie betaalde bedrag.

Artikel 4 – Betaling 

4.1  Het studiegeld dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de (eerste) lesdag te zijn voldaan. Na betaling is de cursusplaats definitief voor u gereserveerd.

4.2  Meldt u zich binnen twee weken voor aanvang van de lesdag aan dan dient het studiegeld voor aanvang van de lesdag bij ons op de rekening te staan.

4.3  Bij uitzondering en alleen op aanvraag kan het studiegeld ook op de dag zelf, voor aanvang van de les, worden voldaan. Dit kan contant, via een betaalverzoek of via pinbetaling, maar alleen wanneer dit vooraf schriftelijk is overeengekomen met de Huisdierenacademie!

4.4  Eventuele reis- en arrangements-/verblijfskosten zijn niet in het lesgeld inbegrepen.

4.5  In het geval dat de cursist:  a. in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op een substantieel gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;  b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;  c. tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens de Huisdierenacademie; worden nog verschuldigde bedragen direct opeisbaar en heeft de Huisdierenacademie het recht de met de cursist gesloten overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.

4.6  Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cursist. De buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. 

De buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt (bedragen exclusief BTW):
• Minimumtarief € 40,-
• 15% over eerste € 2.500,- 
• 10% over volgende € 2.500,- 
• 5% over volgende € 5.000,-
• 1% over de volgende € 190.000,-
• 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,- 

Artikel 5 – Onderzoek, reclames 

Reclames over de uitgevoerde diensten dienen door de cursist binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende diensten schriftelijk te worden gemeld aan de Huisdierenacademie. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen.

Artikel 6 – Opzegging 

Alle overeenkomsten kunnen tussentijds schriftelijk worden opgezegd indien instandhouding van de overeenkomst op grond van gewijzigde omstandigheden welke ten tijde van het aangaan van de overeenkomst in kwestie redelijkerwijs voor de opzeggende partij niet voorzienbaar waren en welke niet krachtens deze voorwaarden, de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor diens risico komen, redelijkerwijs niet langer kan worden gevergd. Indien een overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de cursist op grond van dit artikel, heeft de Huisdierenacademie recht op pro rato betaling van de reeds uitgevoerde diensten alsmede op compensatie van haar kosten (zoals, maar niet gelimiteerd tot: bezettingsverlies) en winstderving voor zoveel die niet in voormelde pro ratobetaling zijn verdisconteerd.

Artikel 7 – Opschorting en ontbinding 

7.1  De Huisdierenacademie is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die het onmogelijk maken of die maken dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nageleefd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

7.2  Indien de overeenkomst wordt ontbonden anders dan op grond van het in artikel 2.3 van deze algemene voorwaarden is bepaald, zijn de vorderingen van de Huisdierenacademie op de cursist onmiddellijk opeisbaar. Indien de Huisdierenacademie de nakoming van haar verplichtingen jegens de cursist opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

8.1  De Huisdierenacademie aanvaardt geen aansprakelijkheid van schade of gevolgschade door welke aanleiding dan ook veroorzaakt.

8.2  Deelname aan de lezingen, workshops, trainingen en cursussen is geheel voor eigen risico.

8.3  De Huisdierenacademie draagt geen verantwoordelijkheid voor eventueel letsel, beschadiging en/of diefstal van eigendommen in of rondom de locaties van de lessen.

Artikel 9 – Overmacht

9.1  De Huisdierenacademie behoudt zich het recht voor bij ziekte van de docent(e) of anderszins deze te vervangen door een andere docent(e) of de data van een lesdag te verschuiven naar een later tijdstip. Dit zal z.s.m. aan cursisten kenbaar worden gemaakt.

9.2  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.3  Voor zoveel de Huisdierenacademie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Huisdierenacademie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cursist is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 10 – Geheimhouding 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de uitvoering van de diensten van elkaar verkrijgen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen ofwel redelijkerwijs dienden te kennen. 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom 

11.1  Alle intellectuele eigendomsrechten welke resulteren uit de door de Huisdierenacademie ten behoeve van de cursist uit te voeren diensten, zullen berusten bij de Huisdierenacademie. Alle door de Huisdierenacademie verstrekte stukken, zoals, maar niet gelimiteerd tot: rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Huisdierenacademie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

11.2  De Huisdierenacademie behoudt het recht de door de uitvoering van de diensten verkregen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. De Huisdierenacademie is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren. De Huisdierenacademie is gerechtigd het in opdracht vervaardigde, met inachtneming van belangen van opdrachtgever, voor eigen publicitaire en/of promotionele doeleinden te gebruiken.

11.3  Tijdens lesdagen en evenementen van de Huisdierenacademie worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze worden gebruikt voor promotie en kunnen ook op Social Media worden geplaatst. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit aan het begin van de dag aangeven bij de organisatie. Wij zorgen er dan voor dat u niet herkenbaar in beeld komt.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen 

Op alle overeenkomsten tussen de Huisdierenacademie en de cursist is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij de Huisdierenacademie er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon/vestigingsplaats van de cursist.

Artikel 13 – Akkoord algemene voorwaarden
Door het inschrijfformulier online te versturen en een vinkje geplaatst te hebben bij “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.” gaat u akkoord.

Mei 2018